کارمندان بخش خصوصی یا دولتی
کارت ملی
شناسنامه
معرفی نامه
فیش حقوقی
دسته چک
چاپ گردش
حساب 3 ماه آخر
مدرک احراز
محل سکونت
بازنشستگان
کارت ملی
شناسنامه
حکم بازنشستگی
فیش حقوقی
دسته چک
چاپ گردش
حساب 3 ماه آخر
مدرک احراز
محل سکونت
مشاغل آزاد
کارت ملی
شناسنامه
دسته چک
(صیاد)
چاپ گردش
حساب 3 ماه آخر
مدرک احراز
محل سکونت
جواز کسب
مدارک شرکت
مدرک احراز
محل کسب/کار
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.