× جستجو در مادیران ...

كلوب فوتبال مادیران

با توجه به سیاست شركت مبنی بر تعهد نسبت به نسل بعدی و ارزشهای آن، مادیران مسئولیت یك كلوب فوتبال محلی برای جوانان را به عهده گرفته است. در سال 1378 یكی از مراكز محلی وابسته به جوانان جهت تشكیل تیم فوتبال نزد مدیریت مادیران آمدند. این تصمیم با استقبال مواجه شد و مادیران مسئولیت این تیم را بعهده گرفت.
در سالهای اخیر، این تیم جوان بسیار پیشرفت كرده و در لیگ فوتبال ملی رتبه سوم را كسب نموده است.